Lejebetingelser

Udlejeren indestår for rigtigheden af omstående beskrivelse af hytten.

Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentviste mv.) i hytten.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer.

Ankomst: Sker ankomst ikke senest kl. 20.00 på den aftalte dag - såfremt andet ikke er aftalt!
fritstilles hytten og reservationen af pakkerejsen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold.  

Ved afrejse fra Ystad kl. 18.30, bedes I køre direkte til campingpladsen, så I ankommer ca. 20.30.

Rygning er ikke tilladt i vores udlejningsenheder.

Rengøringsdepositumopkræves som sikkerhed for, at det lejede efterlades rengjort og uskadt.

Rengøringsdepositum i 3-4 pers. hytter, 20 m2: 300 kr.

Rengøringsdepositum i 4-6 pers. hytter, 25 m2: 500 kr.

Rengøringsdepositum i 4-6 pers. hytter, 30 m2 og i 5-7 pers. hytter, 30 m2: 750 kr. Depositummet overføres til lejers oplyste bankkonto senest 10 dage efter hjemrejse, såfremt rengøringen er ok.

VIGTIGT:   I tilfælde, hvor lejers bankoplysninger ikke kendes eller er mangelfulde, kan depositummet desværre                       ikke returneres og kan derfor heller ikke tilbagebetales.

Rengøring af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel hytten som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil blive foretaget for lejers regning. Rengøring kan bestilles senest 3 dage før afrejse fra hytten. Bestillingsseddel som ligger i hytten, skal da afleveres.

* Såfremt Rengøringsdepositum ikke står på afregningen, er det en fejl (gælder dog ikke 4 pers. hytte på 15 m2, hvor der ikke betales et rengøringsdepositum. Depositum kan derfor heller ikke tilbagebetales!).

Bliver det nødvendigt at tilbageholde et beløb til dækning af mangelfuld rengøring eller evt. skader, må vi trække beløbet fra depositummet. Såfremt beløbet ikke dækker en evt. skade, vil differencen blive opkrævet.

* OBS: Såfremt I afrejser fra hytten tidligere end kl. 09.00, skal der betales for slutrengøring, Prisen for slutrengøring er den samme pris som rengøringsdepositum.

ÆNDRING AF FÆRGEBILLET skal foretages af udlejer. Billetten kan ændres indtil to timer før afrejse.
                 Ved forsinket fremmøde til færgen refunderes færgebilletten ikke – så husk at ringe ved forsinkelse!!
OBS: ved ændring af færgebillet fra den 1. september, sker det til den aktuelle dagspris på afgangen
                 + et ændringsgebyr på 100 kr. pr. vej.

Afbrudt ophold: Såfremt hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.

Annullering / ændring – Annulleres / ændres et lejemål*:

 • 1. senest 2 måneder før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris, dog minimum 1000 kr.

 • 2. Senest 31 dage før lejemålet påbegyndelse forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris, dog minimum 3000 kr.

 • 3.  Senere end 31 dage før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets/pakkerejsens fulde pris.

 • 4. Såfremt udlejer genudlejer det lejede inden for det annullerede/ændrede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb, med fradrag af det i ”pkt. 2.)” nævnte ekspeditionsgebyr naturligvis blive refunderet.

 • Annulleringen/ændringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt den skriftligt er kommet udlejer i hænde (brev eller kvitteret mail).

  *:   såfremt lejekontrakten gælder for flere hytter, betales der et ekspeditionsgebyr pr. hytte, såfremt alle eller flere hytter afbestilles. 

   

  Forsikring: Man kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter ifm. pludselig opstået sygdom, ulykke el.lign.

  Lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det ellers i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold.

  Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser og regne- og tastefejl.

  Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

  Lejekontrakten er personlig og kan ikke overdrages til andre.