Lejebetingelser

Udlejeren indestår for rigtigheden af omstående beskrivelse af hytten/campingvognen/værelset.

Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentviste mv.) i det lejede.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer.

ANKOMST: Sker ankomst ikke senest kl. 20.00 på den aftalte dag - såfremt andet ikke er aftalt! – fritstilles pladsen og reservationen af pakkerejsen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold.  
Ved ankomst med færgen fra Ystad kl. 18.30, bedes I køre direkte til campingpladsen, så I ankommer ca. 20.30.

CAMPINGPAS er obligatorisk og skal afleveres ved ankomst eller købes på stedet.

RYGNING er ikke tilladt i vores udlejningsenheder.

RENGØRINGSDEPOSITUM opkræves som sikkerhed for, at det lejede efterlades rengjort og uskadt.
Tilbagebetaling af depositum kan kun ske, såfremt korrekt kontonummer er oplyst.

Rengøringsdepositum i 3-4 pers. hytter, 20 m2: 300 kr.

Rengøringsdepositum i 4 pers. hytter, 25 m2 og i 3 pers. campingvogne: 500 kr.

Rengøringsdepositum i 4 pers. hytter, 30 m2 og i 5 pers. hytter, 30 m2 og i 4 pers. campingvogne: 750 kr.

Depositummet overføres til lejers oplyste bankkonto senest 10 dage efter hjemrejse.

VIGTIGT:   I tilfælde, hvor lejers bankoplysninger ikke er oplyst eller er mangelfulde, kan depositummet desværre ikke returneres.

RENGØRING af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel hytten som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil blive foretaget for lejers regning.

Rengøring kan bestilles senest 3 dage før afrejse fra hytten. Bestillingsseddel (som ligger i hytten) skal da afleveres.

* Såfremt Rengøringsdepositum ikke står på afregningen, er det en fejl (gælder dog ikke 4 pers. hytte på 15 m2, hvor der ikke betales et rengøringsdepositum. Depositum kan derfor heller ikke tilbagebetales!).

Bliver det nødvendigt at tilbageholde et beløb til dækning af mangelfuld rengøring eller evt. skader, må vi trække beløbet fra depositummet. Såfremt beløbet ikke dækker en evt. skade, vil differencen blive opkrævet.

Færgebillet:  Kontroller færgebillet. Ændring af rejsetidspunktet kan foretages indtil 3 timer før afrejse. Dette skal altid foretages af os. Mail til os, hvis I skal have ændret noget på færgebilletten.

Ved forsinket fremmøde til færgen refunderes færgebilletten ikke – så husk også at ringe ved forsinkelse, da der ellers skal betales for en helt ny billet.

AFBRUDT OPHOLD: Såfremt hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.

Annullering      

 • Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et reservationsgebyr på 10 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris, dog minimum 1000 kr.

 • Ved annullering senere end 2 måneder, men tidligere end 1 måned, før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris i reservationsgebyr.

 • Ved annullering senere end 1 måned før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets/pakkerejsens fulde pris.

 • Såfremt udlejer genudlejer det lejede inden for det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb, med fradrag af det i pkt. a) nævnte reservationsgebyr naturligvis blive refunderet.

 • Annulleringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt den skriftligt er kommet udlejer i hænde (brev, fax eller kvitteret mail).

  Forsikring: Man kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lignende.

  Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i flg. campingreglementet i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold.

  Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

  Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

  Lejekontrakten er personlig og kan ikke overdrages til andre.